Patriarchat von Konstantinopel

http://bibliothek.orthpedia.de/pdf/OrthodoxieHeute/1972_39/ORTHODOXES_AKADEMIA_KRITIS.pdf