Ostapow, A., Erzpriester

https://orthodoxe-bibliothek.de/pdf/OrthodoxeStimmen/1966_5/800_Jahre_Pokrowski_Kirche_an_der_Nerli.pdf

https://orthodoxe-bibliothek.de/pdf/OrthodoxeStimmen/1966_5/Bei_indischen_Bruedern_zu_Gast.pdf